Kategorie

HTC příslušenství

HTC prislusenstvi

Reklamační řád

V případě, že se zboží jeví vadné, či neodpovídá popisu v objednávce, prosím přečtěte si tento reklamační řád a postupujte dle něj.


Záruční podmínky

 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona (tj. 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem). Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
 • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
 • Kupující je povinen zazálohovat si všechny data. Prodejce ani servis neručí za uchování dat v zařízení.
 • V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na e-mailovou adresu info@pda-prislusenstvi.cz, kde do "popisu zprávy" a do "subjektu" uvede slovo REKLAMACE.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

 Nejlepší možností je zaslání vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu.

Uplatnění práva z vadného plnění

(1) Nemá-li reklamovaná věc stanovené vlastnosti tj.

a) vlastnosti, které si strany ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvního vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

(4) Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. (5) V případě odstranitelné vady náleží spotřebiteli náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

Vrácení zboží do 14 dní

Na základě § 1829 nového občanského zákoníku má zákazník právo do 14 dní odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je možné zákazníkovi vyúčtovat úhradu nákladů dle § 1831 odst. 2 nového občanského zákoníku.

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, budou mu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vráceny všechny peněžní prostředky a to včetně nákladů na dodání stejným způsobem jakým je přijal nebo jinak dle dohody.

(2) Jestliže spotřebitel zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží (osobní odběr), bude mu vrácena částka za dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 1. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
 3. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci
 5. zboží bylo poškozeno zapojením do sítě, neodpovídající ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80
 6. zboží bylo poškozeno živly
 7. zboží bylo mechanicky poškozeno
 8. Byly odstraněny štítky se sériovými čísly
 9. zboží bylo poškozeno neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 10. zboží bylo poškozeno používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
 11. zboží bylo upraveno zákazníkem (ohýbání, zkracování, nátěrem, ...)
 12. zboží bylo poškozeno elektrickým přepětím
 13. zboží nebo jeho část bylo poškozeno počítačovým virem nebo použitím neautorizovaného software
 14. zboží bylo poškozeno při používaní neoriginálního spotřebního materiálu
 15. zboží bylo poškozeno provedením nekvalifikovaného zásahu
 16. zboží bylo poškozeno při chybně provedeném upgrade (přehrání) firmwaru

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.


Reklamace zasílejte na adresu:

Sale & Consulting Company s.r.o.
Maňákova 847/9
198 00 Praha 9


Tento reklamační řád nabývá účinnost 2. dubna 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Aktualizováno 3.3.2014

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Ochranné fólie pro LCD

Ochranné fólie Screenward
Rozměry od 7" do 23"
čiré i matné

Levné tablety

7 palcový tablet za 1 637 Kč vč. DPH
7" DualCore tablet za
1 637 Kč vč. DPH